Taxa nova generis Lophozia Dum. emend. Schljak.


R. N. Schljakov


Section: Bryophytes


How to cite

Schljakov R. N. 1974. Taxa nova generis Lophozia Dum. emend. Schljak. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 11: 350–354.