Additamenta ad bryofloram URSS


R. N. Schljakov


Section: Bryophytes


How to cite

Schljakov R. N. 1974. Additamenta ad bryofloram URSS. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 11: 354–360.