Marvania geminata Hindak (Ulotrichales) – species pro algoflora URSS nova


B. V. Gromov, N. N. Titova, K. A. Mamkaeva


Section: Algae


How to cite

Gromov B. V., Titova N. N., Mamkaeva K. A. 1986. Marvania geminata Hindak (Ulotrichales) – species pro algoflora URSS nova. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 23: 37–39.