Ad floram Bacillariophytorum fluminis Ingoda (Transbaicalia)


M. I. Katzschaёva


Section: Algae


How to cite

Katzschaёva M. I. 1986. Ad floram Bacillariophytorum fluminis Ingoda (Transbaicalia). Novosti sistematiki nizshikh rastenii 23: 39–42.