Species Pyrrophytorum pro Mari Japonico novae et rarae


G. V. Konovalova, L. A. Pautova


Section: Algae


How to cite

Konovalova G. V., Pautova L. A. 1986. Species Pyrrophytorum pro Mari Japonico novae et rarae. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 23: 42–45.