Novitiae de Euastro spetsbergensi (Nordst.) Krieg. (Chlorophyta, Desmidiales) – specie pro URSS rara


A. F. Luknitskaya


Section: Algae


How to cite

Luknitskaya A. F. 1986. Novitiae de Euastro spetsbergensi (Nordst.) Krieg. (Chlorophyta, Desmidiales) – specie pro URSS rara. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 23: 54–57.