De Bacillariophytis pro lacu Balchasch novis. II


I. V. Makarova, N. I. Achmetova


Section: Algae


How to cite

Makarova I. V., Achmetova N. I. 1986. De Bacillariophytis pro lacu Balchasch novis. II. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 23: 57–64.