Species et formae algarum marinarum novae e Vietnam Septentrionali


Nguyen Huu Dinh


Section: Algae


How to cite

Nguyen Huu Dinh. 1986. Species et formae algarum marinarum novae e Vietnam Septentrionali. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 23: 79–85.