De cellularum longitudine – charactere pro Spirogyra Link (Zygnematophyceae, Chlorophyta) taxonomico notula


T. V. Sedova


Section: Algae


How to cite

Sedova T. V. 1986. De cellularum longitudine – charactere pro Spirogyra Link (Zygnematophyceae, Chlorophyta) taxonomico notula. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 23: 97–102.