Phellinus hippophaёcola Jahn (Hymenochaetaceae) in URSS


M. A. Bondarceva, L. G. Svishcz


Section: Fungi


How to cite

Bondarceva M. A., Svishcz L. G. 1986. Phellinus hippophaёcola Jahn (Hymenochaetaceae) in URSS. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 23: 111–113.