Aphyllophorales insulae Cuba. IV. Fam. Hymenochaetaceae Donk


M. A. Bondarceva, S. Herrera


Section: Fungi


How to cite

Bondarceva M. A., Herrera S. 1986. Aphyllophorales insulae Cuba. IV. Fam. Hymenochaetaceae Donk. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 23: 113–117.