Ad mycofloram saprotrophytorum Tauriae et Caucasi


T. A. Davydkina, Ju. K. Novogilov


Section: Fungi


How to cite

Davydkina T. A., Novogilov Ju. K. 1986. Ad mycofloram saprotrophytorum Tauriae et Caucasi. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 23: 121–124.