Materies ad lichenofloram prov. Ivanovo


N. V. Malysheva


Section: Lichenes


How to cite

Malysheva N. V. 1986. Materies ad lichenofloram prov. Ivanovo. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 23: 182–191.