Ad bryofloram Abchaziae


I. I. Abramov, A. L. Abramova, I. V. Radsimovskaja


Section: Bryophytes


How to cite

Abramov I. I., Abramova A. L., Radsimovskaja I. V. 1986. Ad bryofloram Abchaziae. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 23: 191–196.