Quid est Barbella minuta Lazar.?


A. L. Abramova, I. I. Abramov


Section: Bryophytes


How to cite

Abramova A. L., Abramov I. I. 1986. Quid est Barbella minuta Lazar.? Novosti sistematiki nizshikh rastenii 23: 204–208.