Ad floram Bryophytorum in fluxu inferiore fl. Kolyma inventorum


A. L. Abramova, N. V. Stepanova


Section: Bryophytes


How to cite

Abramova A. L., Stepanova N. V. 1986. Ad floram Bryophytorum in fluxu inferiore fl. Kolyma inventorum. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 23: 208–214.