Musci in fluxu inferiore fl. Indigirka vigentes


O. M. Afonina


Section: Bryophytes


How to cite

Afonina O. M. 1986. Musci in fluxu inferiore fl. Indigirka vigentes. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 23: 215–222.