Additamenta ad bryofloram paeninsulae Czukotka. 4


O. M. Afonina


Section: Bryophytes


How to cite

Afonina O. M. 1986. Additamenta ad bryofloram paeninsulae Czukotka. 4. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 23: 222–228.