Ad bryofloram paeninsulae Jamal


L. A. Volkova, O. V. Rebristaja


Section: Bryophytes


How to cite

Volkova L. A., Rebristaja O. V. 1986. Ad bryofloram paeninsulae Jamal. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 23: 230–234.