Additamenta ad bryofloram Mongoliae


A. L. Abramova, Ts. Tsegmed


Section: Bryophytes


How to cite

Abramova A. L., Tsegmed Ts. 1987. Additamenta ad bryofloram Mongoliae. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 24: 185–188.