Flagellatae pro maribus URSS et Orientis Extremi novae e sinu Avaczensi (Kamtschatka)


G. V. Konovalova


Section: Algae


How to cite

Konovalova G. V. 1993. Flagellatae pro maribus URSS et Orientis Extremi novae e sinu Avaczensi (Kamtschatka). Novosti sistematiki nizshikh rastenii 29: 3–8.