Discomycetes coprotrophici in URSS


V. P. Prochorov


Section: Fungi


How to cite

Prochorov V. P. 1993. Discomycetes coprotrophici in URSS. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 29: 51–58.