Oomycetes aquarii pro Uzbekistanio novi


K. A. Pystina


Section: Fungi


How to cite

Pystina K. A. 1993. Oomycetes aquarii pro Uzbekistanio novi. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 29: 58–66.