Epiphytic algae of the South Baical Region


I. N. Egorova, E. A. Sudacova


Section: Algae


How to cite

Egorova I. N., Sudacova E. A. 2005. Epiphytic algae of the South Baical Region. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 38: 47–57.