To the algal flora of freshwater reservoirs of sanctuary «Beryozovyye Islands» (Leningrad region, Vyborg District, Russia)


A. F. Luknitskaya


Section: Algae


How to cite

Luknitskaya A. F. 2005. To the algal flora of freshwater reservoirs of sanctuary «Beryozovyye Islands» (Leningrad region, Vyborg District, Russia). Novosti sistematiki nizshikh rastenii 38: 58–61.