Sadasivania girisa Subram. in Kostroma Region


D. A. Chabounin


Section: Fungi


How to cite

Chabounin D. A. 2005. Sadasivania girisa Subram. in Kostroma Region. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 38: 175–177.