New for the territory of Zaonezhye Peninsula (Republic of Karelia) species of aphyllophoraceous fungi (Basidiomycota)


A. V. Ruokolainen, V. M. Kotkova


DOI: https://doi.org/10.31111/nsnr/2015.49.213


Annotation

In total 26 aphyllophoraceous fungi are recorded for the first time for the territory of Zaonezhye Peninsula (Medvezhegorsk District, Republic of Karelia), including 1 species [Junghuhnia fimbriatella (Peck) Ryvarden] new for Karelia. Data on localities, habitats and substrates of all these species are provided. The specimens are kept in the Mycological herbaria of the Forest Research Institute of Karelian Research Centre (PTZ) and Komarov Botanical Institute RAS (LE).


Key words: aphyllophoroid fungi, mycobiota, Zaonezhye Peninsula, Republic of Karelia, rare species


Section: Fungi


How to cite

Ruokolainen A. V., Kotkova V. M. 2015. New for the territory of Zaonezhye Peninsula (Republic of Karelia) species of aphyllophoraceous fungi (Basidiomycota). Novosti Sist. Nizsh. Rast. 49: 213–218. https://doi.org/10.31111/nsnr/2015.49.213


References

Bondartseva М. А., Lositskaya V. М., Ruokolainen A. V. 1999. Wood-decay fungi (order Aphillophorales) of the Kizhi archipelago. The islands of the Kizhi archipelago. Biogeographical characteristics. Trudy Каrelskogo Nauchnogo Tsentra RAN. 1: 84–86. (In Russ.).

Gromtsev A., Karpin V. 2013a. Location of the Zaonezhskii peninsula in system of the nature zonning and physical-geographical features. Selgovye landshafty Zaonezhskogo poluostrova: prirodnye osobennosti, istoriya osvoenya i sohranenie [Selka landscapes of the Zaonezhskii Peninsula: natural characteristics, land use, conservation]. Petrozavodsk: 11–16. (In Russ.).

Gromtsev A., Karpin V. 2013b. General conclusions and recommendations. Selgovye landshafty Zaonezhskogo poluostrova: prirodnye osobennosti, istoriya osvoenya i sohranenie [Selka landscapes of the Zaonezhskii Peninsula: natural characteristics, land use, conservation]. Petrozavodsk: 163–164. (In Engl.).

Materialy kompleksnogo ekologicheskogo obsledovaniya, obosnovyvayushchie organizaciyu gosudarstvennogo prirodnogo parka «Zaonezhsky» [Documentation of the complex ecological inventory justifying establishment of the Zaonezhsky state nature park]. 2013. Petrozavodsk: 108 p. (In Russ.).

Kotiranta H., Niemelä T. Uhanalaiset käävät Suomessa. 1996. Helsinki: 184 p.

Krasnaya kniga Respubliki Kareliya [Red Data Book of Republic of Karelia]. 2007. Petrozavodsk: 368 p. (In Russ.).

Ruokolainen А. V. 2013. [Wood-decay fungi]. Selgovye landshafty Zaonezhskogo poluostrova: prirodnye osobennosti, istoriya osvoenya i sohranenie [Selka landscapes of the Zaonezhskii Peninsula: natural characteristics, land use, conservation]. Petrozavodsk: 102–108. (In Russ.).

Ruokolainen A., Manninen O. 2014. Aphyllophoroid fungi of Zaonezhye Peninsula. Biogeography, landscapes, ecosystems and species of Zaonezhye Peninsula, in Lake Onega, Russian Karelia. Reports of the Finnish Environment Institute. 40: 233–256.

Suomen lajien uhanalaisuus. 2010. Helsinki: 685 s.

Vyyavlenie i obsledovanie biologicheski tsennykh lesov na Severo-Zapade Evropeyskoy chasti Rossii. T. 2. Posobie po opredeleniyu vidov, ispolzuemykh pri obsledovanii na urovne vydelov [Survey of biologically valuable forests in North-Western European Russia. Vol. 2. Identification manual of species to be used during survey at stand level]. 2009. St. Petersburg: 258 p. (In Russ.).