The mosses (Bryophyta) of Abkhazia


G. Ya. Doroshina


DOI: https://doi.org/10.31111/nsnr/2015.49.295


Annotation

Historical outline of bryological studies in Abkhazia and list of 387 species and 3 subspecies of mosses compiled on the basis of literature, herbarium (LE) and own data are provided. New taxa for Abkhazia are Aloina aloides, Crossidium squamiferum, Diphyscium foliosum, Epipterygium tozeri, Gymnostomum calcareum var. viridulum, Orthotrichum stellatum, Pogonatum nanum, Sphagnum angustifolium, S. girgensohnii, Taxiphyllum densifolium.


Key words: mosses, flora, Caucasus, Abkhazia


Section: Bryophytes


How to cite

Doroshina G. Ya. 2015. The mosses (Bryophyta) of Abkhazia. Novosti Sist. Nizsh. Rast. 49: 295–313. https://doi.org/10.31111/nsnr/2015.49.295


References

Abramov I. I., Abramova A. L. 1950. [New mosses from Caucasus] Bot. Zhurn. 35(5): 514–516. (In Russ.).

Abramov I. I., Abramova A. L., Radzimovskaya I. V. 1986. [For bryoflora of Abkhazia] Novosti Sist. Nizsh. Rast. 23: 191–196. (In Russ.).

Abramova A. L. 1965. [Review of Neckeraceae in USSR] Materialy Zakavkazskoy konferentsii po sporovym rasteniyam. Baku: 182–185. (In Russ.).

Abramova A. L., Abramov I. I. 1959. [The Cimmerian mosses from Duab (Abkhazia)] Trudy Bot. Inst. imeni V. L. Komarova, ser. 2, 12: 301–359.

Abramova A. L., Abramov I. I. 1979. [Some rare and interesting moss records from Caucasus] Novosti Sist. Nizsh. Rast. 16: 158–160. (In Russ.).

Brotherus V. F. 1884. Études sur la distribution des mousses au Caucase. Helsingfors: 104 p.

Brotherus V. F. 1892. Enumeratio muscorum Caucasi. Acta Soc. Sci. Fenn. 19(12): 1–170.

Chikovani N. 1986. [Mosses] Flora sporovykh rasteniy Gruzii. Tbilisi: 799–851. (In Russ.).

Chikovani N., Svanidze T. 2004. Checklist of bryophyte species of Georgia. Braun-Blanquetia. 34: 97–116.

Doroshina G. Ya. 2010. [Notes on Cinclidotus (Pottiaceaea, Bryophyta) in the Caucasus] Materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem, posvyashchennoy pamyati vydayushchegosya uchenogo Leonida Vladimirovicha Bardunova (1932–2008). Irkutsk: 237–239. (In Russ.).

Doroshina G. Ya. 2012a. New moss records from Abkhazia. 2. Arctoa. 21: 296. https://doi.org/10.15298/arctoa.21.27

Doroshina G. Ya. 2012b. About «forgotten» species of mosses from Abkhazia (Western Caucasus). Intern. Bryol. conf. dedicated to 100 year anniversary of R. N. Schljakov. Apatity: 25–26. (In Russ.).

Doroshina G. Ya., Kalinauskayte N. 2011. [About some «forgotten» species of mosses from Abkhazia] Problemy ochrany flory i rastitelnosti na Kavkaze. Suchum: 190–193. (In Russ.).

Doroshina G. Ya., Kotseruba V. V. 2011. New moss records from Abkhazia. Arctoa. 20: 266. https://doi.org/10.15298/arctoa.20.20

Dylevskaja I. V. 1949. Materialy k poznaniyu listostebel’nykh mkhov Gruzii. [Contribution to the knowledge of mosses of Georgia] Vestnik Gos. Muzeya Gruzii. 14А: 163–200. (In Russ.).

Dylevskaja I. V. 1952. Materialy k poznaniyu listostebel’nykh mkhov Gruzii. II chast’ [Contribution to the knowledge of mosses of Georgia. Part II] Vestnik Gos. Muzeya Gruzii. 15А: 119–158. (In Russ.).

Dylevskaja I. V. 1956. Materialy k poznaniyu listostebel’nykh mkhov Gruzii. III chast’ [Contribution to the knowledge of mosses of Georgia. Part III] Vestnik Gos. Muzeya Gruzii. 17А: 57–102. (In Russ.).

Dylevskaja I. V. 1972. [New bryophytes for Georgia] Zametki Sist. Geogr. Rast. Tbilisi. 29: 26–27. (In Russ.).

Ignatov M. S., Ignatova E. A. 1989. Mkhi Kholodnoy rechki (Abchazskaya ASSR) [Mosses of river Kholodnaya (Abkhazia)]. Byull. Glavn. botan. sada. 152: 63–67. (In Russ.).

[Ignatov et al.] Ignatov M. S., Afonina O. M., Ignatova E. A. et al. 2006. Check-list of mosses of East Europe and North Asia. Arctoa. 15: 1–130. https://doi.org/10.15298/arctoa.15.01

Ignatova E. A., Ignatov M. S. 2011. The genus Thamnobryum (Neckeraceae, Bryophyta) in Russia. Arctoa. 20: 137–151. https://doi.org/10.15298/arctoa.20.10

Maleev V. P. 1927. Ocherk rastitel’nosti ozer Bebe-syr [Vegetation of Bebe-syr lake]. Vestnik Tiflis. Bot. Sada. Ser. 2. 3: 97–105. (In Russ.).

Savich L. I. 1936. Sfagnovye mkhi Evropeyskoy chasti SSSR [Sphagnum mosses of European part of USSR] Мoscow; Leningrad: 104. (In Russ.).

Tkeshelashvili I. S. 1898. Mkhi i lishayniki Kavkaza [Mosses and lichens of Caucasus]. Мoscow: 16 p. (In Russ.).

Vorobyev U. M. 1978. [Cinclidotus aquaticus (Hedw.) B. S. G. — a new species for Caucasus.] Novosti Sist. Nizsh. Rast. 15: 218–219. (In Russ.).

Woronoff G. 1930. Nouvelles contributions a la flore bryologique de la Caucasie. Rev. Bryol. 3(3): 105–122.

Zerov D. K. 1935. [Sphagnum mosses of Caucasus.] Zhurn. Inst. Bot. Ukrainsk. Akad. Nauk. 6(14): 25–43. (In Ukr.).