Issue 38, 2020

Articles

The concept of vegetation classification of Russia as an image of contemporary tasks of phytocoenology
Yu. V. Plugatar, N. B. Ermakov, P. V. Krestov, N. V. Matveyeva, V. B. Martynenko, V. B. Golub, V. Yu. Neshataeva, V. Yu. Neshataev, O. A. Anenkhonov, I. A. Lavrinenko, O. V. Lavrinenko, V. V. Chepinoga, N. V. Sinelnikova, O. V. Morozova, E. A. Belоnovskaya, A. A. Tishkov, T. V. Chernenkova, L. V. Krivobokov, M. Yu. Telyatnikov, E. D. Lapshina, V. G. Onipchenko, N. E. Koroleva, M. M. Cherosov, Yu. A. Semenishchenkov, L. M. Abramova, T. M. Lysenko, M. A. Polyakova

To syntaxonomy and ecology of communities with participation of alien species Hordeum jubatum L. in the South Urals
Ya. M. Golovanov, L. M. Abramova

Vegetation of Loiseleurio procumbentis–Vaccinietea Eggler ex Schubert 1960 class in the East European tundras
O. V. Lavrinenko, I. A. Lavrinenko

Vegetation in the vicinity of Cape Zhelaniya (Severnyy Island of Novaya Zemlya archipelago)
S. S. Kholod

Research methods

How the errors in the process of vegetation analysis in the field and the data processing affect the results of classification (with arctic communities as an example)
N. V. Matveyeva

New species list of plants and lichens of Russia for Turboveg for Windows
A. P. Korablev, N. S. Liksakova, D. M. Mirin, D. G. Oreshkin, P. G. Efimov

Obituaries

In memoriam: Vladislav Ivanovich Vasilevich (1935–2020)
V. Yu. Neshataeva, K. V. Shchukina, A. P. Korablev

Выпуск 38, 2020 год