Diversity of broad-leaved and pine–broad-leaved forests on the eastern border of their distribution


P. S. Shirokikh, V. B. Martynenko, E. Z. Baisheva, N. I. Fedorov, A. A. Muldashev, L. G. Naumova


DOI: https://doi.org/10.31111/vegrus/2021.42.63


Key words: broad-leaved forests, nemoral forests, hemiboreal forests, ecotone communities, alliance Aconito lycoctoni–Tilion cordatae, class Carpino–Fagetea sylvaticae, Southern Ural region


Section: Articles


How to cite

Shirokikh P. S., Martynenko V. B., Baisheva E. Z., Fedorov N. I., Muldashev A. A., Naumova L. G. 2021. Diversity of broad-leaved and pine–broad-leaved forests on the eastern border of their distribution // Rastitel’nost’ Rossii. 42: 63–117. https://doi.org/10.31111/vegrus/2021.42.63


Received March 16 2021. Signed for printing December 30 2021


References

Atlas Respubliki Bashkortostan [Atlas of the Republic of Bashkortostan]. 2005. Ufa. 420 p. (In Russian).

Agroklimaticheskie resursy Bashkirskoy ASSR [Agroclimatic resources of the Bashkir ASSR]. 1976. Leningrad. 235 p. (In Russian).

Balkov V. A. 1978. Vodnyye resursy Bashkirii [Water resources of Bashkiria]. Ufa. 173 p. (In Russian).

Barkman J. J., Doing H., Segal S. 1964. Kritische Bemerkungen und Vorschlӓge zur quantitativen Vegetationsanalyse. Acta Bot. Neerl. 13(3): 394–419. https://doi.org/10.1111/j.1438-8677.1964.tb00164.x.

Blagoveshchenskiy V. V. 2005. Rastitelnost Privolzhskoy vozvyshennosti v svyazi s yeye istoriyey i ratsionalnym ispolzovaniyem [Vegetation of the Volga Upland in relation to its history and rational use] Ulyanovsk. 715 p. (In Russian).

Bobrov Ye. G. 1929. Ocherk rastitel’nosti yugo-zapadnogo Priuralya [Essay on the vegetation of the southwestern Urals]. Izvestiya Glavnogo botanicheskogo sada. 28: 41–75. (In Russian).

Braak C. J. F. ter, Šmilauer P. CANOCO Reference manual and CanoDraw for Windows User’s guide: Software for Canonical Commuhity Ordination (version 4.5). Microcomputer Power. Ithaca, NY, USA, 2002. 500 p.

Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3 Aufl. Wien; New York. 865 S. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-8110-2.

Bulokhov A. D., Semenishchenkov Yu. A. 2008. Communities of class Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 in Sudost-Desna watershed area (Bryansk region). Rastitel’nost’ Rossii. 13: 3–13. (In Russian). https://doi.org/10.31111/vegrus/2008.13.3.

Bulokhov A. D., Semenishchenkov Yu. A. 2015. Typification and correction of forest vegetation syntaxa of the Southern Nechernozemye of Russia and adjancent regions. Byulleten Bryanskogo otdeleniya RBO. 1(5): 26–32. (In Russian).

Bulokhov A. D., Solomeshch A. I. 2003. Ekologo-floristicheskaya klassifikatsiya lesov Yuzhnogo Nechernozemya Rossii [Ecological and floristic classification of forests in the Southern Nechernozemye of Russia]. Bryansk. 359 p. (In Russian).

Cherepanov S. К. 1995. Sosudistyye rasteniya Rossii i sopredelnykh gosudarstv (v predelakh byvshego SSSR) [Vascular plants of Russia and adjacent states (within the former USSR)]. St. Petersburg. 992 p. (In Russian).

Сhernenkova T. V., Morozova O. V., Belyaeva N. G., Puzachenko M. Yu. 2018. Actual organization of forest communities with broad-leaved trees in broad-leaved-coniferous zone (with Moscow region as an example). Rastitel’nost’ Rossii. 33: 107–130. (In Russian). https://doi.org/10.31111/vegrus/2018.33.107.

Dubravnaya lesostep na khrebte Shaytan-tau i voprosy yeye okhrany [Oak forest-steppe on the Shaitan-tau ridge and issues of its protection]. 1994. Ufa. 186 p. (In Russian).

Ermakov N. 2006. Analysis of floristic composition of hemiboreal forests of Northern Asia. Turczaninowia. 9(4): 5–92. (In Russian).

Ermakov N., Dring J., Rodwell J. 2000. Classification of continental hemiboreal forests of North Asia. Braun-Blanquetia. 28: 131 p.

Fedorako B. I., Kucherov Ye. V. 1968. Lesa zapadnykh predgoriy Yuzhnogo Urala i nekotoryye voprosy ikh ratsionalnogo ispolzovaniya [Forests in the western foothills of the Southern Urals and some questions of their rational use]. Dikorastushchiye i introdutsiruyemyye poleznyye rasteniya v Bashkirii [Wild-growing and introduced useful plants in Bashkiria]. Kazan. P. 178–295. (In Russian).

Fedorov N. I., Martynenko V. B., Zhigunova S. N., Mikhailenko O. I., Shendel G. V., Naumova L. G. 2021. Changes in the distribution of broadleaf tree species in the central part of the Southern Urals since the 1970s. Russian Journal of Ecology. 2: 103–111. (In Russian). https://doi.org/10.31857/S0367059721020050.

Fiziko-geograficheskoye rayonirovaniye Bashkirskoy ASSR [Physical and geographical regional zoning of the Bashkir ASSR]. 1964. Ufa. 210 p. (In Russian).

Flora i rastitelnost Yuzhno-Uralskogo gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika [Flora and vegetation of the South Ural State Nature Reserve]. 2008. Ufa. 528 p. (In Russian).

Flora i rastitelnost Natsionalnogo parka «Bashkiriya» [Flora and vegetation of the «Bashkiria» National Park]. 2010. Ufa. 512 p. (In Russian).

Goncharenko I., Semenishchenkov Yu., Tsakalos J. L., Mucina L. 2020. Thermophilous oak forests of the steppe and forest-steppe zones of Ukraine and Western Russia. Biologia. 75: 337–353. https://doi.org/10.2478/s11756-019-00413-w.

Gorichev Yy. P., Davydychev A. N., Alibayev F. Kh., Kulagin A. Yu. 2012. Shirokolistvenno-temnokhvoynyye lesa Yuzhnogo Urala: prostranstvennaya differentsia­tsiya, fitotsenoticheskiye osobennosti, yestestvennoye vozobnovleniye [Broad-leaved–dark-coniferous forests of the Southern Urals: spatial differentiation, phytocoenotic features, natural regeneration]. Ufa. 176 p. (In Russian).

Gorchakovskiy P. L. 1963. Endemichnyye i reliktovyye ele­menty vo flore Urala i ikh proiskhozhdeniye [Endemic and relict elements in the flora of the Urals and their origin]. Materialy po istorii flory i rastitelnosti SSSR. Vyp. 4 [Materials on the history of flora and vegetation of the USSR. Iss. 4.]. Moscow; Leningrad. P. 285–375. (In Russian).

Gorchakovskiy P. L. 1966. Flora i rastitelnost vysokogoriy Urala [Flora and vegetation of the Urals highlands]. Sverdlovsk. 278 p. (In Russian).

Gorchakovskiy P. L. 1969. Osnovnyye problemy istoriche­skoy fitogeografii Urala [The principal problems of the historical phytogeography of the Urals]. Trudy Instituta ekologii rasteniy i zhivotnykh Uralskogo filiala AN SSSR. Vyp. 66 [Proceedings of the Institute of Plant and Animal Ecology of the Ural Branch of the USSR Aca­demy of Sciences. Iss. 66]. Sverdlovsk. 286 p. (In Russian).

Gorchakovskiy P. L. 1972. Shirokolistvennyye lesa i ikh mesto v rastitelnom pokrove Yuzhnogo Urala [The broad-leaved forests and their position in the vegetational cover of the Southern Urals]. Moscow. 146 p. (In Russian).

Gorchakovskiy P. L. 1975. Rastitelnyy mir vysokogornogo Urala [Plant world of the high-mountain Urals]. Moscow. 284 p. (In Russian).

Hennekens S. M., Schaminée J. H. J. 2001. TURBOVEG, a comprehensive data base management system for vege­tation data. Journal of Vegetation Science. 12: 589–591. https://doi.org/10.2307/3237010.

Hill T., Lewicki P. 2007. Statistics methods and applications. Tulsa. 800 p.

Hodgetts N. G., Söderström L., Blockeel T. L., Caspari S., Ignatov M. S., Konstantinova N. A., Lockhart N., Papp B., Schröck C., Sim-Sim M., Bell D., Bell N. E., Blom H. H., Bruggeman-Nannenga M. A., Brugués M., Enroth J., Flatberg K. I., Garilleti R., Hedenäs L., Holyoak D. T., Hugonnot V., Kariyawasam I., Köckinger H., Kučera J., Lara F., Porley R. D. 2020. An annotated checklist of bryophytes of Europe, Macaronesia and Cyp­rus. Journal of Bryology. 42(1): 1–116. https://doi.org/10.1080/03736687.2019.1694329.

Igoshina K. N. 1961. A tentative division of the Urals into phyto-geographical regions based on the zonal geographical boundaries. Botanicheskiy zhurnal. 46(2): 183–200. (In Russian).

Igoshina K. N. 1964. Rastitel’nost’ Urala [Vegetation of the Urals]. Trudy BIN AN SSSR. Ser. 3. Geobotanika. Vyp. 16 [Proceedings of V. L. Komarov Botanical Institute of Academy of Sciences of the USSR. Ser. 3. Geobotany. Iss. 16]. P. 83–230. (In Russian).

Ilyin M. M. 1922. K reliktovoy flore Yuzhnogo Urala [To the relict flora of the Southern Ural]. Izvestiya Glavnogo botanicheskogo sada. 21: 1–11. (In Russian).

Khaziakhmetov R. M., Solomeshch A. I., Grigoryev I. N., Muldashev A. A. 1989. Sintaksonomiya lesov Yuzhnogo Urala. I. Arkhangelskiy rayon BASSR. Klass Querco-Fagetea [Syntaxonomy of the forests in the Southen Urals. Arkhangel’skiy District of the Bashkir ASSR]. Moscow. 36 p. Deposited at VINITI 08.08.1989. N 6240-В 89. (In Russian).

Khaziyev F. Kh., Mukatanov A. Kh., Khabirov I. K., Kol­tsova G. A., Gabbasova I. M., Ramazanov R. Ya. 1995. Pochvy Bashkortostana. T. 1: Ekologo-geneticheskaya i agroproizvodstvennaya kharakteristika [Soils of Bashkortostan. Vol. 1: Ecological-genetic and agricultural characteristics]. Ufa. 384 p. (In Russian).

Kleopov Yu. D. 1941. Principal stages in the evolution of the broad-leaved forests in the European part of the USSR. Materialy po istorii flory i rastitelnosti SSSR. Vyp. 1. [Materials on the history of the flora and vegetation of the USSR. Iss. 1]. Moscow; Leningrad. P. 183–256. (In Russian).

Kleopov Yu. D. 1990. Analiz flory shirokolistvennykh lesov Yevropeyskoy chasti SSSR [Analysis of the flora of broad-leaved forests in the European part of the USSR]. Kiev. 351 p. (In Russian).

Knorring O. E., Krasheninnikov I. M., Kucherovskaya Ye. S. 1929. Predvaritel’nyy otchet yuzhnogo geobotanicheskogo otryada Bashkirskoy ekspeditsii Akademii nauk [Preliminary report of the southern geobotanical detachment of the Bashkir expedition of the Aca­demy of Sciences]. Khozyaystvo Bashkirii [Economy of Bashkiria]. Ufa. P. 3–23. (In Russian).

Korzhinskiy S. I. 1891. Severnaya granitsa chernozemno-stepnoy oblasti vostochnoy polosy Yevropeyskoy Rossii v botaniko-geograficheskom i pochvennom otnoshenii. II. Fitotopograficheskiye issledovaniya v guberniyakh Simbirskoy, Samarskoy, Ufimskoy, Permskoy i otchasti Vyatskoy [The northern border of the chernozem-steppe area of the eastern part of European Russia in botanical-geographical and soil terms. II. Phytotopographic ­studies in the provinces of Simbirsk, Samara, Ufa, Perm and partly Vyatka]. Trudy Obshchestva yestestvoispytateley pri Kazanskom universitete. 22(6): 1–201. (In Russian).

Korzhinskiy S. I. 1894. Sledy drevney rastitel’nosti na Urale [Traces of ancient vegetation in the Urals]. Izvestiya Imperatorskoy Akademii nauk. Ser. 5. 1(1): 21–31. (In Russian).

Korotkov K. O., Morozova O. V. 1986. Klass Querco-Fagetea. Lesa Valdayskogo lesnichestva [Class Querco-Fagetea. Forests of the Valdai forestry]. Klassifikatsiya rastitel’nosti SSSR (s ispolzovaniyem floristicheskikh krite­riyev) [Classification of vegetation of the USSR (using floristic criteria)]. Moscow. P. 121–133. (In Russian).

Kotov M. I. 1966. Botaniko-geograficheskiy ocherk i rayonirovaniye Bashkirskoy ASSR [Botanical-geographical essay and zonation of the Bashkir ASSR]. Opredelitel rasteniy Bashkirskoy ASSR. [The handbook of plants of the Bashkir ASSR]. Moscow; Leningrad. P. 5–16. (In Russian).

Krasheninnikov I. M. 1919. Botaniko-geograficheskiye grup­pirovki i geomorfologiya Yuzhnogo Urala v ikh vzaimnoy svyazi [Botanical-geographical groups and geomorphology of the Southern Urals in their relationship]. Zhurnal Novocherkassokogo otdela Russkogo botanicheskogo obshchestva. 1(1). P. 19–37. (In Russian).

Krasheninnikov I. M. 1927. Iz istorii razvitiya landshaftov Yuzhnogo Urala [From the history of the development of the landscapes of the Southern Urals]. Leningrad. 28 p. (In Russian).

Krasheninnikov I. M., Ilyin M. M. 1926. Geobotanicheskiy ocherk gornoy chasti Sterlitamakskogo kantona Bashkirskoy respubliki [Geobotanical essay of the mountainous part in the Sterlitamak canton of the Bashkir Republic]. Leningrad. 56 p. (In Russian).

Krasheninnikov I. M., Kucherovskaya-Rozhanets S. Ye. 1941. Rastitelnost Bashkirskoy ASSR [Vegetation of the Bashkir ASSR]. Moscow; Leningrad. 156 p. (In Russian).

Kucherovskaya S. Ye. 1932. Rastitelnost Bashkirskoy chasti Obshchego Syrta [Vegetation of the Bashkir part of the Obshchy Syrt]. Trudy Soveta po izucheniyu proizvoditelnykh sil. Seriya bashkirskaya. Vyp. 2. [Proceedings of the Council for the Study of Productive Forces. Bashkir series. Iss. 2]. Moscow; Leningrad. P. 23–168. (In Russian).

Kulagin Yu. Z. 1978. Ecological areas of forest-forming species in the Ufa Plateau Region. Russian Journal of Forest Science. 5: 24–29. (In Russian).

Kurnayev S. F. 1980. Tenevyye shirokolistvennyye lesa Russkoy ravniny i Urala [Shadow broad-leaved forests of the Russian plain and the Urals]. Moscow. 312 p. (In Russian).

Lesa Bashkortostana [Forests of Bashkortostan]. 2004. Ufa. 400 p. (In Russian).

Martyanov N. A., Batalov A. A., Kulagin A. Yu. 2002. Shirokolistvenno-khvoynye lesa Ufimskogo plato: fitotsenoti­cheskaya kharakteristika i vozobnovlenie [Broad-leaved-coniferous forests of the Ufa Plateau: phytocenotic characteristics and regeneration]. Ufa. 222 p. (In Russian).

Martynenko V. B. 2009. Sintaksonomiya lesov Yuzhnogo Urala kak teoreticheskaya osnova razvitiya sistemy ikh okhrany: Dis. dokt. biol. nauk [Syntaxonomy of forests of the Southern Urals as a theoretical basis for the development of their protection system: Dis. dokt. biol. sci.]. Ufa. 495 p. (In Russian).

Martynenko V. B. 2013. Sintaksonomiya korennykh lesov Yuzhno-Ural’skogo regiona i ikh gornykh analogov [Syntaxonomy of the primary zonal forests of the South Ural region and their mountain analogues]. Raznoobrazie i dinamika lesnykh ekosistem Rossii. Tom 2 [Variety and dynamics of forest ecosystems in Russia. Vol. 2.]. Moscow. P. 67–128. (In Russian).

Martynenko V. B., Solomeshch A. I., Zhirnova T. V. 2003. Lesa Bashkirskogo gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika: sintaksonomiya i prirodookhrannaya znachimost’ [Forests of the Bashkir State Nature Reserve: syntaxonomy and conservation significance]. Ufa. 203 p. (In Russian).

Martynenko V. B., Yamalov S. M., Zhigunov O. Yu., Fili­nov A. A. 2005. Rastitel’nost’ gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika «Shul’gan-Tash» [Vegetation of the “Shulgan-Tash” State Nature Reserve]. Ufa. 272 p. (In Russian).

Martynenko V. B., Shirokikh P. S., Sultangareeva L. A., Mirkin B. M. 2007. The input of the ecotoneous effect to phytodiversity of the South Ural broad leaved forests. Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Biological series. 112(4): 37–41. (In Russian).

Martynenko V. B., Mirkin B. M., Muldashev A. A. 2008. Syntaxonomy of Southern Urals forests as a basis for the system of their protection. Russian Journal of Ecology. 39(7): 459–465. https://doi.org/10.1134/S1067413608070011.

Martynenko V., Shirokikh P., Solomeshch A., Muldashev A. 2012. Vegetation Database Forest of Southern Ural. Vegetation databases for the 21st century. Biodiversity & Ecology 4: 289. https://doi.org/10.7809/b-e.00087.

Mirkin B. M., Naumova L. G. 2012. Sovremennoye sostoya­niye osnovnykh kontseptsiy nauki o rastitelnosti [The current state of the basic concepts of vegetation science]. Ufa. 488 p. (In Russian).

Mirkin B. M., Shirokikh P. S., Martynenko V. B., Naumova L. G. 2010a. Analysis of trends in the formation of species richness of plant communities using syntaxonomy and ecological scales. Russian Journal of Ecology. 41: 279–283. https://doi.org/10.1134/S1067413610040016.

Mirkin B. M., Martynenko V. B., Shirokikh P. S., Naumova L. G. 2010b. The analysis of the factors determining species richness of Southern Ural forest communities. Zhurnal obshchei biologii. 71(2): 131–143. (In Russian).

Mirkin B. M., Martynenko V. B., Shirokikh P. S. 2013. Ekologicheskie zakonomernosti vidovogo bogatstva lesov Yuzhno-Uralskogo regiona [Ecological patterns of species richness forests of the South Ural region]. Raznoobrazie i dinamika lesnykh ekosistem Rossii. Tom 2 [Variety and dynamics of forest ecosystems in Russia. Vol. 2]. Moscow. P. 129–151. (In Russian).

Mucina L., Bültmann H., Dierßen K., Theurillat J.-P., Raus T., Čarni A., Šumberová K., Willner W., Dengler  J., García R. G., Chytrý M., Hájek M., Di Pietro R., Iakushenko D., Pallas J., Daniëls F. J. A., Bergmeier E., Santos Guerra A., Ermakov N., Valachovič M., Schaminée J. H. J., Lysenko T., Didukh Y. P., Pignatti S., Rodwell J. S., Capelo J., Weber H. E., Solomeshch A., Dimopoulos P., Aguiar C., Hennekens S. M., Tichý L. 2016 Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. Appllied Vegetation Science 19(1): 3–264. https://doi.org/10.1111/avsc.12257.

Nazirova Z. M. 1964. Shirokolistvennyye lesa ravninnogo Preduralya Bashkirii. Voprosy povysheniya produktivnosti prirodnykh i kulturnykh fitotsenozov Bashkirii [Broad-leaved forests of the plain Cis-Urals of Bashkiria. Questions of increasing the productivity of natural and cultural phytocenoses in Bashkiria]. Uchenye zapiski BGU. Seriya biol. 19(2): 57–73. (In Russian).

Novopokrovskiy I. V. 1931. Materialy dlya poznaniya rastitel’nosti Yuzhnogo Preduralya [Materials for understanding of vegetation in the Southern Cis-Urals]. Moscow; Leningrad. 133 p. (In Russian).

Popov G. V. 1980. Lesa Bashkirii [Forests of Bashkiria]. Ufa. 144 p. (In Russian).

Porfiryev B. C. 1961. O klassifikatsii smeshannykh lesov Preduralya [On the classification of mixed forests of the Cis-Urals]. Trudy Instituta biologii UFAN SSSR. Vyp. 27 [Proceedings of the Institute of Biology of the UFA branch of Academy of sciences of USSR. Iss. 27]. P. 71–79. (In Russian).

Prirodnye usloviya i biota Prirodnogo parka «Asly-Kul» [Nature conditions and biota of the «Asly-Kul» Nature Park]. 2018. Ufa. 456 p. (In Russian).

Rastitelnost evropeiskoy chasti SSSR [Vegetation of the European part of the USSR]. 1980. Leningrad. 236 p. (In Russian).

Ryabchinskiy A. Ye. 1964. Tipy lesa i yestestvennoye vozobnovleniye lipy v BASSR [Forest types and natural regeneration of linden in the Bashkir ASSR. Sbornik trudov po lesnomu khozyaystvu BLOS. Vyp. 7. [Proceeedings on forestry of Bashkir forest experimental station. Iss. 7]. Ufa. P. 10–23. (In Russian).

Rysin L. P. 1975. Sosnovyye lesa Yevropeyskoy chasti SSSR [Pine forests of the European part of the USSR]. Moscow. 212 p. (In Russian).

Rysin L. P. 2002. Lipovyye lesa Russkoy Ravniny [Linden forests of the Russian Plain]. Moscow. 195 p. (In Russian).

Rysin L. P., Savelyeva L. I. 2008. Sosnovyye lesa Rossii [Pine forests of Russia]. Moscow. 290 p. (In Russian).

Schubert R., Jager E. J., Mahn E.-G. 1979. Vergleichende geobotanische Untersuchungen in der Baschkirischen ASSR. 1 Teil. Walder. Hercynia N. F. 16: 206–263.

Semenishchenkov Yu. A. 2016. Ekologo-floristicheskaia klassifikatsiia kak osnova botaniko-geograficheskogo raioni­rovaniia i okhrany lesnoi rastitelnosti basseina Verkhnego Dnepra (v predelakh Rossiiskoi Federatsii: Dis. dokt. biol. nauk [Ecologo-floristic classification as the basis of botaniko-geografical zoning and protection of forest vegetation of the Upper Dnieper basin (within Russian Federation): Dr. Sci. Dis.]. Ufa. 558 p. (In Russian).

Semenishchenkov Yu. A., Teleganova V. V., Shapurko A. V., Kobozev D. A. 2015. Аbout new subassociation of meso­phyte broad-leaved forests from the south-east of the Kaluga region. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniia. 3: 67–73. (In Russian).

Semenishchenkov Yu. A., Volkova E. M., Burova O. M. 2019. Broad-leaved forests of the Southeastern Tula region. Botanicheskiy zhurnal. 104(5): 741–765. https://doi.org/10.1134/S0006813619050119.

Shapurko A. V. 2013. Ekologo-floristicheskaya klassifikatsiya lesnoy rastitelnosti Vetminsko-Bolvinskogo mezhdurechiya (v predelakh Bryanskoy i Kaluzhskoy oblastey): Dis. ... kand. biol. nauk [Ecological and floristic classification of forest vegetation in the Vet’minsko-Bolvinsky interfluve (within the Bryansk and Kaluga regions): Dis. cand. biol. sci.]. Bryansk. 500 p. (In Russian).

Shirokikh P. S. 2007. Sintaksonomicheskiy analiz shirokolistvennykh i khvoyno-shirokolistvennykh lesov klassa Querco-Fagetea v Yuzhno-Ural’skom regione: Dis. … kand. biol. nauk. [Syntaxonomic analysis of deciduous and coniferous-deciduous forests of the Querco-Fagetea class in the South Ural region: Dis. cand. biol. sci.]. Ufa. 361 p. (In Russian).

Solomeshch A. I. 1994. Teoreticheskiye aspekty razvitiya ekologo-floristicheskoy klassifikatsii rastitelnosti (na prime­re sistemy vysshikh yedinits rastitelnosti Rossii): Dis. dokt. boil. nauk [Theoretical aspects of the development of ecological-floristic classification of vegetation (on the example of the system of higher units of vegetation in Russia): Dr. Sci. Dis.]. Moscow. 552 p. (In Russian).

Solomeshch A. I., Grigoryev I. N., Khaziakhmetov R. M. 1989a. Sintaksonomiya lesov Yuzhnogo Urala. III. Poryadok Quercetalia pubescentis [Syntaxonomy of the South Ural forests. III. Order Quercetalia pubescentis]. Moscow. 51 p. Deposited in VINITI 12.10.1989. N 6233-B 89. (In Russian).

Solomeshch A. I., Grigoryev I. N., Khaziakhmetov R. M. 1989b. Sintaksonomiya lesov Yuzhnogo Urala. IV. Porya­dok Fagetalia sylvaticae [Syntaxonomy of the South Urals forests. IV. The order of Fagetalia sylvaticae]. Moscow. 21 p. Deposited in VINITI 12.10.89. N 6234-В 89. (In Russian).

Solomeshch A. I., Grigoryev I. N., Khaziakhmetov R. M., Baisheva E. Z. 1993. Sintaksonomiya lesov Yuzhnogo Urala. V. Khvoyno-shirokolistvennyye lesa [Syntaxono­my of the South Ural forests. V. Coniferous-deciduous forests]. Ufa. 68 p. Deposited in VINITI 02.06.93. N 1464-B 93. (In Russian).

Tichý L., Holt J., Nejezchlebová M. 2011. JUICE. Program for management, analysis and classification of ecological data. 2nd ed. Brno. 61 p.

Tishkov A. A. 1979. Yestestvennaya i antropogennaya dinamika yelovykh lesov Valdaya [Natural and anthropogenic dynamics of Valdai spruce forests]. Organizatsiya ekosistem yel’nikov yuzhnoy taygi [Organization of ecosystems of spruce forests in southern taiga]. Moscow. P. 30–69. (In Russian).

Theurillat J.-P., Wllner W., Fernández-González F., Bült­mann H., Čarni A., Gigante D., Mucina L., Weber H. 2021. International Сode of Phytosociological Nomenclature. 4rd ed. Applied Vegetation Science. 24(2): 1–62. https://doi.org/10.1111/avsc.12491.

Tsyganov D. N. 1983. Fitoindikatsiya ekologicheskikh rezhimov v podzone khvoyno-shirokolistvennykh lesov. Moscow. 196 p. (In Russian).

Vasilevich V. I., Bibikova T. V. 2011. Mesic herb pine fo­rests in European Russia. Botanicheskiy zhurnal. 96 (8): 993–1005. (In Russian).

Vasilyev Ya.Ya. 1929. Yestestvenno-istoricheskiy ocherk lesov severnoy chasti Zilairskogo kantona Bashkirskoy respubliki [Natural-historical essay of the forests in the northern part of the Zilair canton of the Bashkir Republic]. Lesovedeniye i lesovodstvo. 7: 101–137. (In Russian).

Vodookhranno-zashchitnyye lesa Ufimskogo plato: ekologiya, sintaksonomiya i prirodookhrannaya znachimost [Water-protective forests of the Ufa plateau: ecology, syntaxonomy and environmental significance]. 2007. Ufa. 448 p. (In Russian).

Vostochnoevropeyskie lesa: istoriya v golotsene i sovremennost. Kniga 2. [Eastern European forests: history in the holocene and modernity. Book 2]. 2004. Moscow. 575 p. (In Russian).

Westhoff V., Maarel E. van der. 1978. The Braun-Blanquet approach. Classification of plant communities. The Hague. P. 287–399. https://doi.org/10.1007/978-94-009-9183-5_9.

Willner W., Theurillat J.-P., Pallas J., Mucina L. 2015. On the nomenclature of some high rank syntaxa of European forest vegetation. Phytocoenologia. 45(1–2): 175–181.

Willner W., Solomeshch A., Čarni A., Bergmeier E., Ermakov N., Mucina L. 2016. Description and validation of some European forest syntaxa – a supplement to the Euro VegChecklist. Hacquetia. 15(1): 15–25. https://doi.org/10.1515/hacq-2016-0005.

Yamalov S. M., Martynenko V. B., Abramova L. M., Go­lub V. B., Baisheva E. Z., Bayanov A. V. 2012. Prodromus rastitelnykh soobshchestv Respubliki Bashkortostan [Prodromus of plant communities in the Republic of Bashkortostan]. Ufa. 100 p. (In Russian).

Zhudova P. P. 1966. Geobotanicheskoye rayonirovaniye Bashkirskoy ASSR [Geobotanical zoning of the Bashkir ASSR]. Ufa. 124 p. (In Russian).