Laboratory of Fungal Biochemistry

Head

Nadezhda Psurtseva

Nadezhda Psurtseva

Additional information about the unit