Employees

Olga BolshiyanovaOlga Bolshiyanova
ведущий инженер

Kseniya IvanovaKseniya Ivanova
младший научный сотрудник, ученый секретарь

Anna LapinaAnna Lapina
младший научный сотрудник

Olga LavrinenkoOlga Lavrinenko
старший научный сотрудник

Igor LavrinenkoIgor Lavrinenko
заведующий лабораторией

Nadezhda Matveyeva Nadezhda Matveyeva
ведущий научный сотрудник

Vasilii NeshataevVasilii Neshataev
младший научный сотрудник

Gregory TyusovGregory Tyusov
научный сотрудник

Дарья Дмитриевна КарсоноваДарья Дмитриевна Карсонова
младший научный сотрудник

Владимир Юрьевич РазживинВладимир Юрьевич Разживин
старший научный сотрудник

Агата Александровна РодионоваАгата Александровна Родионова
младший научный сотрудник