Развитие мелкомасштабного картографирования растительности в Румынии


Н. Доница, Д. Иван


DOI: https://doi.org/10.31111/geobotmap/1985.34


Аннотация статьи

Дан обзор основных этапов развития мелкомасштабного картографирования растительности Румынии, начиная с первых лесных карт, изданных в конце прошлого века, по настоящее время. Изложены принципы построения важнейших карт растительности, отмечена их связь с состоянием ботанической географии в стране.


Рубрика: Статьи


Цитирование статьи

Доница Н., Иван Д. 1985. Развитие мелкомасштабного картографирования растительности в Румынии // Геоботаническое картографирование. 1985. С. 34–41. https://doi.org/10.31111/geobotmap/1985.34


Литература

Танфильев Г. И. Ботанико-географическая карта Российской империи. M. 1 : 25 200 000 // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства. СПб., 1900. Т. 2, вклейка после столбца 560.

Baldacci A. Die Pflanzengeographische Karte von Mittelalbanien und Epirus // Petermanns geogr. Mitt., 1897, Bd 43, S. 163– 170, 179–183, Taf. 12.

Вeсk von Mannagetta G. Die Vegetationsverhältnisse der illyrischen Länder, begreifend Südkroatien, die Quarnero-Inseln, Dalmatien, Bosnien und die Hercegovina, Montenegro, Nordalbanien, den Sandzäk Novipazar und Serbien. Leipzig, 1901. 534 S. (Die Vegetation der Erde; Bd 4). https://doi.org/10.5962/bhl.title.29947

Вedö A. A magyar àllam erdöségeinek gazdaśagi és kereskedelmi leirása. III köt. Budapest, 1885. 227 old.

Воrza A. Die Fortschritte der botanischen Forschung und des Naturschutzes in Rumänien // Nova acta leopold., 1942, t. 10, N 73, p. 497–509.

Dоnitţă N. Elemente pentru intrpretarea zonalitäţii vegetaţiei în RPR // Lucr. grăd. bot. Bucureşti, 1963, fasc. 2, p. 913–936.

Dоnitţă N., Boşcaiu N. Metoda de elaborare a häţilor de vegeţatie a României 1 : 1 000 000 şi a Garpaţilor. 1 : 200 000 // In: Materialele colocviului pentru cartarea florei şi vegeţatiei Carpaţilor. Bucureşti, 1967, p. 37–47.

Dоnitţă N., Roman N. Vegetaţia. (Harta la scara 1 : 1 000 000) // In: Atlas Republica Socialistă România. Bucureşti, 1976, f. VI-2.

Dоnitţă N., Leandru V., Puşсaru-Soroceanu E. Harta geobotanică a RPR la scara 1 : 600 000. 1957 // Stud, şi cerc. biol. Ser. biol. veg., 1958a, t. 10, N 1, p. 145–154.

Dоnitţă N., Leandru V., Puşсaru-Soroceanu E. Harta geobotanică a RPR. Scara 1 : 1 500 000 // In: Monografia geografică a RPR. Bucureşti, 1960. Vol. 1, an. XVI.

Dоnitţă N., Leandru V., Puşсaru-Soroceanu E. Harta geobotanică a RPR. Scara 1 : 500 000, Bucureşti, 1961.

(Dоnitţă N., Leandru V., Paşcovschi S., Puşсaru-Soroceanu E., Soceava V. В.) Доница H., Леандру В., Пашковский С., Пушкару-Сорочану Е., Сочава В. Б. Легенда «Геоботанической карты Румынской Народной Республики» (м. 1 : 600 000) // Ботан. журн., 1958б, т. 43, № 5, с. 639–643.

Enculescu P. Zonele de vegetaţie lemnoasă din Romȃnia In raport cu condiţiile orohidrografice, climaterice, de sol şi subsol // Mem. Inst. geol. Al Rom., 1924, vol. 1, pl. 1.

Enculescu P. Harta zonelor de vegetaţie a României în legătură cu solul // In: Atlas Fizic. Inst. geol. al Rom., 1938, f. 3.

Fiоri A., Paolelli G. Carta botanică d'ltalia // In: Flora analitica d'ltalia. Padova, 1896, vol. 1. 607 p.

Grecescu D. GonspectuI florei României. Bucureşti, 1898. 835 p.

Karta pădurilor cu aratarea speciilor predominante. Scara 1 : 200 000. Bucureşti, 1900.

Hassert K. Beiträge zur physischen Geographie von Montenegro, mit besonderer Berücksichtigung des Kartes. Gotha, 1895. 174 S. (Petermanns geogr. Mitt., Erg.-H. 115).

Кihlman О. Anteckningar от Floran Inari Lappmark // Medd. Soc. fauna et flora Fenn., 1885, H. 11, S. 45–135.

Martоnne E. de. Carte botanique et forȃstière de la Valachie. 1 : 2 500 000 // In: La Valachie. Paris, 1902.

Pax F. Pflanzengeographie von Rumänien // Nova acta leopold., 1919 (1920), t. 105, N 2, p. 83–342.

Petcuţ M. Zonele şi etajele de vegetaţie forestieră din RPR // In: Manualul Inginerului Forestier. Bucureşti, 1955.

Philippsоn A. Zur Vegetationskarte des Peloponnes // Petermanns geogr. Mitt., 1895, Bd 41, S. 273–279, Taf. 18.

Procopianu-Procopovici A. Harta vegetaţiunii a regiunii dintre Nistru şi Tisa // In: Murgосi G. M. România şi ţările locuite de Romȃni. Bucureçti, 1902, p. 124.

Procopianu-Procopovici A. Harta generalȃ pentru vegetaţiunea ţătilor dacice // In: Russesсu D. de. Gestiunea împăduririlor artificiale în România. Bucureşti, 1906, p. 66.

Puşсaru-Soroceanu E., Puşсaru D., Вuia A., Burduja C., Gsürös St., Grîneanu A., Niedermayer К., Popescu P., Răvărut M., Resmeriţă I., Samoilă Z., Vasiu V., Velea G. Păşunile şi fîneţele din Republica Populară Romînă. Ed. Acad. RPR, 1963. 464 p.

Sävulescu T. Der biogeographische Raum Rumäniens.–An. Fac. agr. Bucarest, 1940, vol. 1, p. 283–330.

Sburlan D., Tănăsache I. Harta forestieră a României. Bucureşti, 1930.

Stănescu D. Charta silvică a României. Iaşi, 1869.

Çerbânescu I., Dragu I., Вabaсa G. Harta geobotanică. Scara 1 : 1 000 000 // In: Atlas geologic. Bucureşti, 1973, f. 13.